Privacy Policy

Wij vinden het belangrijk dat het duidelijk is hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Hieronder geven wij inzicht in ons beleid. 

Huren voor Kids is een onderdeel van Met Muisjes, gevestigd aan de Kleine Molenstraat 4A, 6661 ED Elst. Daar waar in de tekst Met Muisjes wordt genoemd, wordt tevens Huren voor Kids bedoeld.

Welke persoonsgegevens

Met Muisjes verwerkt je persoonsgegevens, omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
•    Voor- en achternaam;
•    Geslacht;
•    Adresgegevens;
•    Telefoonnummer;
•    E-mailadres;
•    IP-adres;
•    Locatiegegevens;
•    Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
•    Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);
•    Internetbrowser en apparaat type.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@metmuisjes.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Het doel 

Met Muisjes verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•    Het verwerken van je bestelling;
•    Het afhandelen van de betaling;
•    Om je te kunnen bereiken wanneer wij vragen/mededelingen hebben over je bestelling.
•    Indien je je er voor aangemeld hebt, het toezenden van een nieuwsbrief;
Wij analyseren gedrag van onze bezoekers op de website zodat we daarmee de webshop kunnen verbeteren en het aanbod van producten en diensten kunnen afstemmen op de voorkeuren van de bezoekers.

Bewaartermijn

Met Muisjes bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Indien je de exacte bewaartermijn van bepaalde data wil weten, stuur een mail naar info@metmuisjes.nl
Delen van persoonsgegevens met derden.
Met Muisjes geeft jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als je een bezwaar indient, dan zullen jouw gegevens niet meer voor marketingdoeleinden gebruikt worden. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Met Muisjes en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@metmuisjes.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Met Muisjes wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Denk hierbij aan (encryptie van gegevens (SSL-certificaat), toegangscontrole tot onze websites en beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens).
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@metmuisjes.nl

Externe links

Onze website bevat links naar andere externe websites. Dit Privacy & Cookiereglement geldt niet voor die websites, behalve de website van metmuisjes.nl. Wij proberen de externe links actueel te houden en naar de juiste websites te laten verwijzen. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en de manier waarop daar met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Wij adviseren je altijd na te gaan op welke manier deze andere websites met je persoonsgegevens omgaan.
Indien noodzakelijk kan Met Muisjes een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Met Muisjes ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Met Muisjes. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Met Muisjes. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Met Muisjes.

Wijziging Privacy Police

We kunnen de Privacy Police aanpassen. Dat doen we bijvoorbeeld als de wet of ons beleid wijzigt. Wij raden u daarom aan het Privacy Police regelmatig in te zien bij een bezoek aan onze website.

Elst
3 mei 2023