Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Huren voor Kids

 

Artikel 1 - Begrippen

In deze Algemene Voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:
1.    Verhuurder: Huren voor Kids, onderdeel van Met Muisjes, gevestigd Kleine Molenstraat 4A, 6661 ED, Elst en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67295924.
2.    Huurder: een natuurlijk persoon of rechtspersoon in wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden gehuurd.
3.    Orderbevestiging: De bevestiging voor de aanvraag van de huurder voor het beschikbaar stellen van een product gedurende een vooraf bepaalde huurperiode door Huren voor Kids.
4.    Huurovereenkomst: De tussen Huren voor Kids en huurder aangegane huurovereenkomst, waarop de Algemene Voorwaarden, alsmede eventuele aanvullende voorwaarden, van toepassing zijn.
5.    Huurtermijn: De periode vanaf de begindatum tot en met einddatum, zoals opgenomen in de overeenkomst.
6.    Maandbedrag: Het bedrag dat op basis van de overeenkomst maandelijks door de huurder aan de verhuurder verschuldigd is.
7.    Schriftelijk: Door middel van een (digitaal) document, getekend door een gevolmachtigde vertegenwoordiger van Huren voor Kids en/of de huurder.
8.    Gehuurde: De roerende zaak die door Huren voor Kids op basis van het gestelde in de overeenkomst beschikbaar gesteld wordt aan de huurder.
9.    Gebruiksaanwijzingen: De aanwijzingen omtrent het gebruik van het gehuurde door de huurder.
10.    Website: De website van Huren voor Kids, www.hurenvoorkids.nl

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan door verhuurder met de huurder. Deze overeenkomsten betreffen de verhuur, het transport en de levering van de verhuurde materialen.
2.    Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle aanbiedingen en offertes die verhuurder uitbrengt ten behoeve van het aangaan van een overeenkomst met de huurder.
3.    Afwijkingen van en/of aanvullingen op bepalingen van de overeenkomst zijn slechts van kracht, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst. Hieraan kunnen geen rechten voor de toekomst worden ontleend.
4.    Indien door de huurder algemene voorwaarden worden gehanteerd, zijn deze niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard door verhuurder.
5.    Alle offertes en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en niet bindend.

Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst

1.    Alle offertes en prijsvoorstellen zijn vrijblijvend en kunnen op elke moment geannuleerd of gewijzigd worden.
2.    De huurovereenkomst voor verhuur van artikelen kan ingediend worden via de website van verhuurder. Dit kan online of fysiek in het verkooppunt van verhuurder.
3.    De huurder dient bij de aanvraag volledige en juiste informatie te verstrekken, waarmee de verhuurder in staat gesteld wordt een adequate overeenkomst op te stellen.
4.    De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de orderbevestiging is ontvangen door de verhuurder en de eerste maandtermijn en eventuele bijkomende kosten 
       zijn betaald.
5.    De verhuurder heeft het recht een aanvraag tot verhuur zonder opgave van redenen te weigeren, bijvoorbeeld als een kredietwaardigheidsonderzoek daartoe aanleiding geeft. De verhuurder hoeft de exacte reden van weigering niet te geven. Eventuele betaalde bedragen worden binnen 10 werkdagen terugbetaald.
6.    De verhuurder gaat ervan uit dat de huurder volledig instemt met de inhoud van de huurovereenkomst en de daarbij behorende algemene voorwaarden.
7.    Bij het aangaan van de huurovereenkomst geeft de huurder toestemming tot automatische incasso van maandelijkse huurkosten en eventuele andere uit de huurovereenkomst voortkomende kosten. In geval automatische incasso niet mogelijk is, betaald de huurder binnen 7 kalenderdag, na ontvangst, het gefactureerde maandtermijn en eventuele andere kosten.
8.    Wanneer de huurovereenkomst niet onmiddellijk ingaat heeft de huurder tot 72 uur (zon- en feestdagen niet meegerekend) voor de ingangsdatum van de huurovereenkomst de tijd om de overeenkomst zonder opgave van reden schriftelijk te ontbinden.  Het gehuurde wordt (indien de ingangsdatum dat toelaat) 2 werkdagen (maandag tot en met vrijdag) voor de startdatum van de overeengekomen huurtermijn verzonden. Na deze termijn of na verzending van het verhuurde kan de overeenkomst niet meer worden aangepast of ontbonden, tenzij de verhuurder schriftelijk met een verzoek tot aanpassing of ontbinding instemt.

Artikel 4 – Levering van het gehuurde

1.    Levering van het gehuurde vindt uiterlijk plaats op de datum zoals schriftelijk overeengekomen.  
2.    Levering kan plaatsvinden op twee manieren:
2.1 Verhuurder levert het gehuurde artikel op een door de huurder aangegeven locatie. Levering vindt plaats door verhuurder of door een vervoerder ter keuze aan de verhuurder. Huurder dient er bij de bepaling van de ingangsdatum rekening mee te houden dat de levertijd van de vervoerder langer kan zijn dan één werkdag. Verhuurder is niet verantwoordelijk voor te late levering van het gehuurde artikel,
2.2 .De huurder haalt het gehuurde artikel op bij verhuurder.
3.    Levering vindt plaats nadat betaling van het eerste maandbedrag en eventuele borg en bijkomende kosten hebben plaatsgevonden.
4.    Verhuurder levert het gehuurde schoon, goed onderhouden en voor zover kenbaar is of zou moeten zijn, in technische goede staat af. 
Verhuurder ontvangt, op moment van levering van het gehuurde, een overzicht van de eventuele beschadigingen aan het gehuurde waarmee de verhuurder bekend is.
5.    Het gehuurde wordt zover mogelijk in de originele verpakking verzonden/geleverd. Huurder dient de artikelen in dezelfde verpakking retour te zenden/ terug te brengen. 
6.    Indien de huurder niet in de gelegenheid is de verpakking op te slaan, kan de verpakking retour gezonden / teruggebracht worden naar verhuurder. De  verhuurder stuurt de verpakking enkele dagen voor de retourdatum naar de huurder. De kosten van de verzending zijn voor rekening van de huurder.
7.    Huurder ontvangt bij levering een overzicht van de inhoud van de verpakking.
8.    Huurder dient de gehuurde artikelen direct na levering te controleren. Eventuele aangetroffen onregelmatigheden en/of ondeugdelijkheden, die niet door verhuurder zijn vermeld, dienen binnen 72 uur na de aflevering van de materialen per mail bij de verhuurder te worden gemeld. Indien deze termijn is verstreken, vervalt de aansprakelijkheid van de verhuurder.
9.    Indien sprake is van levering van een onvolledig pakket, ondeugdelijke en/of onjuiste materialen door de verhuurder, zullen deze op kosten van de verhuurder worden hersteld, aangevuld en/of vervangen. Deze verplichting heeft uitsluitend betrekking op de gehuurde materialen en de eventuele transportkosten. De overige kosten die verband houden met de vervanging zijn voor rekening van de huurder. De bewijslast van de eventuele ondeugdelijkheid en/of onjuistheid berust bij de huurder.
10.    Indien de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost heeft de huurder het recht de klacht voor te leggen aan het platform voor online geschillenbeslechting van de Europese Unie op http://ec.europa.eu/odr.
11.    Indien, ongeacht de reden de huurder nalaat de (tijdige) levering van het gehuurde te aanvaarden, dan komen alle door de verhuurder gemaakte kosten in verband met de aanbieding alsmede de bijkomende kosten voor vervoer, bewaring en opslag voor rekening van de huurder.

Artikel 5 - Gebruik van het gehuurde

1.    Vanaf het moment van levering is het gehuurde en het gebruik van het gehuurde voor rekening en risico van de huurder;
2.    De huurder zal als een goed huurder voor het gehuurde zorg dragen, het gehuurde doelmatig beveiligen, onderhouden en gebruiken overeenkomstig de voorschriften. De gebruiksinstructies van het artikel zijn te downloaden op de website van verhuurder of zijn en/of zijn bijgevoegd bij het gehuurde artikel.
3.    Het is de huurder verboden het gehuurde door te verhuren, in gebruik te geven of anderszins aan een derde ter beschikking te stellen.
4.    De huurder is zelf verantwoordelijk voor het nemen van alle veiligheidsmaatregelen die noodzakelijk zijn voor het veilig gebruik van het gehuurde.
5.    Na de duur van de overeenkomst dient de huurder het gehuurde op de laatste dag van de huurtermijn in oorspronkelijke staat aan verhuurder te retourneren / ter verzending aan te bieden.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

1.    De huurder is tot aan het moment dat het gehuurde weer door verhuurder in ontvangst is genomen, aansprakelijk voor alle mogelijke schade aan het gehuurde. Hieronder wordt verstaan schade door beschadiging en/of bevuiling van het gehuurde, vermissing en/of diefstal.
2.    De huurder is, indien er sprake is van schade zoals vermeld in art. 6.1, aansprakelijk voor alle reparatie-, reinigings-, transport en vervangingskosten. Uitzondering hiervan zijn slijtage aan het gehuurde die te verwachten is door normaal gebruik, zulks ter beoordeling van de verhuurder. Huurder kan een verzekering voor beschadiging/vervuiling afsluiten via de website. De voorwaarden voor deze verzekering zijn terug te vinden op de website.
3.    Schade door beschadiging en/of bevuiling van het gehuurde, vermissing en/of diefstal dient direct schriftelijk aan de verhuurder gemeld te worden.
4.    In geval dat de huurder betrokken is in een ongeluk met een autostoel dient er zo spoedig mogelijk contact te worden opgenomen met de verhuurder. De huurder dient de cataloguswaarde van het gehuurde aan de verhuurder te vergoeden en ontvangt hiervoor een factuur om de schade te verhalen bij de autoverzekering. Indien gewenst en op voorraad ontvangt de huurder voor de resterende huurperiode een vervangende (vergelijkbare) autostoel.
5.    Bij vermissing en/of diefstal van het gehuurde dient de huurder de cataloguswaarde van het gehuurde volgens de op dat moment geldende prijs aan de verhuurder te vergoeden, los van de al betaalde huursom.
6.    De huurder vrijwaart de verhuurder volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding die verband houden met het gebruik van het gehuurde.
7.    In alle bovenstaande gevallen is de huurder gehouden aan de betaling van, tenminste, de huur over de overeengekomen huurtermijn
8.    Het is de huurder verboden het gehuurde materiaal zelf te repareren.
9.    Het gehuurde is door de verhuurder niet verzekerd. De huurder dient zelf te controleren of zijn verzekering bovenstaande risico’s dekt. Indien dit niet het geval is dient de huurder indien gewenst voor een passende verzekering te zorgdragen.
10.    Alle belastingen, heffingen en rechten, in verband met het gehuurde geheven, zijn voor rekening van huurder, evenals eventuele schade of boete, ontstaan of opgelegd ten gevolge van het niet voldoen aan wettelijke en andere voorschriften van overheidswege.

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud

1.    De gehuurde goederen worden voor een minimale periode gehuurd zoals overeengekomen in de huurovereenkomst. De gehuurde goederen blijven ten allen tijde eigendom van verhuurder, ongeacht de duur van de overeenkomst.  Wanneer de gehuurde goederen aan het einde van de oorspronkelijke huurtermijn niet zijn retour ontvangen wordt de overeenkomst telkens met een maand verlengd, tot het moment van inlevering. Over deze verlengde periode wordt het maandbedrag in rekening gebracht zoals in de huurovereenkomst overeengekomen.  De bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven in een dergelijk verval onverkort van kracht. 
2.    De huurder zal de verhuurder onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen, indien het gehuurde in beslag wordt genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op het gehuurde. Indien de huurder kennis draagt van een mogelijk beslag op het gehuurde, dient hij de verhuurder hiervan op de hoogte te stellen. Bovendien zal de huurder aan verhuurder direct mededelen waar het gehuurde zich bevindt.
3.    Bij beslag op (een deel van) het gehuurde, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de huurder, zal de huurder de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator onmiddellijk op de hoogte stellen van de (eigendoms-)rechten van verhuurder.

Artikel 8 - Tarieven en betaling

1.    Alle tarieven zijn incl. 21% BTW en inzichtelijk op de website van verhuurder
2.    Het eerste maandbedrag incl. de eventuele borg en verzendkosten dienen voorafgaand aan de levering volledig te zijn voldaan via de payment service provider van de verhuurder of via contant/per pin in de winkel. In geval verhuurder een factuur stuurt dient deze te worden betaald binnen zeven dagen na dagtekening van die factuur.
3.    De op de website vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten. De huurder draagt bij in de verzendkosten. De hoogte van de verzendkosten wordt voordat de huurder zijn bestelling kan bevestigen op de website aan de huurder kenbaar gemaakt. 
4.    De huurder is borg verschuldigd in de gevallen aangegeven op de website. De borg wordt in rekening gebracht bij de huurder op de eerste factuur of bij de eerste afschrijving door middel van automatische incasso. Verhuurder is bevoegd (een deel van) de borg in te houden indien sprake is van schade of verlies/diefstal. een omstandigheid genoemd in de artikel 6 van de algemene voorwaarden. De huurder krijgt (het resterende deel van) diens borg terug binnen een maand na het einde van de overeenkomst. Voor betaling kan de huurder uitsluitend gebruik maken van de door verhuurder op de website aangeboden betalingsmogelijkheden.
5.    Ingeval gebruik wordt gemaakt van automatische incasso, is de huurder verplicht om bij het afsluiten van de overeenkomst een machtiging af te geven tot automatische incasso van de maandelijkse kosten die voortvloeien uit de overeenkomst en alle andere verschuldigde kosten.
6.    Huurder ontvangt maandelijks een factuur van verhuurder voor het verschuldigde maandbedrag.
7.    In geval van te late betaling zal de huurder van rechtswege in verzuim zijn en vanaf de factuurdatum wettelijke rente verschuldigd zijn (op grond van artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek). Indien de huurder verzuimt te betalen, heeft de verhuurder het recht de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. De kosten die hieruit voortvloeien komen voor rekening van de huurder.

Artikel 9 - Retourbezorging

1.    De huurovereenkomst eindigt zodra de gehuurde artikelen in de originele verpakking terugontvangen zijn bij verhuurder. 
Conform de afspraken die hierover gemaakt zijn bij het aangaan van de overeenkomst kan de huurder hiervoor
- het verzendlabel gebruiken dat bij het informatiepakket bij de bestelling zit
- telefonisch of per mail contact opnemen met de verhuurder om een ophaalafspraak te maken;
- het artikel terugbrengen bij het verkooppunt van verhuurder.
2.    De verhuurder kan alleen kosteloos gebruik maken van de diensten van de door de verhuurder aangewezen vervoerder. Kosten voor het gebruiken van diensten van overige vervoerders worden niet vergoed en kunnen niet verhaald worden op de verhuurder.
3.    De verhuurder controleert de retour geleverde goederen op volledigheid na ontvangst. Vervolgens inspecteert de verhuurder of alle onderdelen in goede staat zijn en of er sprake is van gebreken. Indien er gebreken geconstateerd worden, geldt hierbij de aansprakelijkheid conform art. 6.
4.    Indien gebreken geconstateerd worden die niet vooraf door de huurder gemeld zijn, wordt naast de daadwerkelijke kosten conform art. 6 een opslag gehanteerd van € 25,- exclusief btw. 
5.    Het gehuurde dient schoon geretourneerd te worden. Indien dit niet het geval is, is de verhuurder genoodzaakt reinigingskosten in rekening te brengen.

Artikel 10. Ongeldigheid van een of meer bepalingen

1.    De ongeldigheid van een der bepalingen van de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden zal de geldigheid van de overige bepalingen van de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden onverlet laten.
2.    Indien en voor zover een der bepalingen van de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden ongeldig is of naar de beginselen van redelijkheid en billijkheid onder de gegeven omstandigheden onaanvaardbaar is, dan zal tussen de partijen een bepaling gelden die gezien alle omstandigheden aanvaardbaar is.
 

Artikel 11. Slotbepalingen; toepasselijk recht en jurisdictie

1.    De rechtsbetrekkingen tussen verhuurder en huurder worden uitsluitend beheerst door het nederlandse recht.
2.    Bij onenigheid over de uitleg van de Algemene Voorwaarden is de nederlandse tekst bindend.